Pokyny pro návštěvníky a klienty pracoviště 

1. Na pracoviště mají povolen vstup pouze osoby zdravé, které nejeví známky akutního onemocnění, v posledních 14 dnech nepřišly do styku s osobami s infekčním onemocněním či osobami podezřelými z nákazy, a okresní hygienik ani ošetřující lékař jim nenařídil karanténní opatření.

Tuto skutečnost musí potvrdit zletilí klienti, v případě nezletilých klientů jejich rodiče, podpisem Prohlášení o bezinfekčnosti.

 
 
2. Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat a dodržovat bezpečnostní pokyny zveřejněné ve společných prostorách, zejména:
 • Při vstupu na pracoviště provést důkladnou dezinfekci rukou.
 • Dodržovat bezpečný odstup od ostatních osob (min. 1,5 - 2 metry).
 • Po celou dobu návštěvy v čekárně a společných prostorách chránit obličej rouškou či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest (uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (viz www.mzcr.cz).
 • V průběhu poskytování služby používají pracovníci i klienti povinně prostředky pro ochranu obličejové části dýchacích cest, k dispozici mají ochranný obličejový štít pro sebe i pro nezletilého klienta. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržení této povinnosti.
 • Použité jednorázové ochranné prostředky (rukavice, roušky) odhazovat do uzavíratelného bezdotykového odpadkového koše, který je pro tyto účely umístěn u vstupu na pracoviště.
 • V případě, že používají látkovou roušku, mít s sebou sáček na uložení použité roušky.
   

3. Objednaní klienti

 • Dodržujte přesně stanovený čas objednání a na pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu. Delší pobyt v čekárnách se nedoporučuje.
 • Omezte na minimum počet doprovázejících osob a přicházejte v co nejmenším počtu (u nezletilých klientů optimálně dítě + 1 rodič).
Pokud se rozhodnete čekat v čekárně:
 • Udržujte odstup alespoň 1,5 – 2 metry od ostatních čekajících. Neplatí pro ty, kteří přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
 • Omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny, malé děti (batolata) držte pokud možno na rukou.
 • Pro případ potřeby mějte vždy po ruce dezinfekční alkoholový prostředek a náhradní roušku.
 • V současné situaci je vybavení čekárny omezeno na nezbytné minimum, k dispozici nejsou hračky ani časopisy.

Stanovená hygienická pravidla jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci pracoviště. Opakované nedodržování pravidel je – po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště - důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.

Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. V průběhu poskytování poradenské služby, na základě dohody s klientem, používají ochranné obličejové štíty, které mají k dispozici i pro nezletilé klienty. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.