Edukativně stimulační skupiny
pro předškolní děti „ŠKOLA S BONIFÁCEM“

Stimulačně edukativní skupiny byly vytvořeny jako program rozvoje předškolních dětí, které jsou nějakým způsobem potencionálně ohroženy v počáteční fázi školní výuky. Hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia. K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které z metodických důvodů můžeme rozdělit do několika oblastí:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání (sluchová diferenciace, paměť, analýza, syntéza, vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči)
  • zrakové vnímání (zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť)
  • prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase
  • početní představy

Vždy je však je třeba mít na zřeteli, že uvedené funkce od sebe nelze oddělit a to jak ve vývoji, tak v procesu učení, jednotlivé funkce se vzájemně ovlivňují, podmiňují a prostupují. Rovněž činnosti ve skupině, přestože je stanoven dominující cíl, rozvíjejí více schopností zároveň. Rozvoj jedné oblasti často podmiňuje rozvoj oblastí dalších. Jednotlivá cvičení se vzájemně prolínají.

 

Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň jednotlivých lekcí je motivací, radou inspirací.

Dětem bojácným, úzkostným, s adaptačními problémy přítomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové lidi, nové situace, zajišťuje jim pocit bezpečí. Rodičům je tak umožněno vidět své dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. Vidí, jak jejich dítě reaguje, jak se zapojuje. Tím, že je rodič seznámen s cílem a záměrem aktivit, s metodickým návodem, může v činnostech pokračovat a pozorovat další vývoj dítěte. Vytváří si reálný náhled na schopnosti, ale také na limity dítěte a tím se může i větší měrou podílet na rozhodování o jeho další perspektivě. Významná je i příležitost naučit se s dítěte, lépe komunikovat, spolupracovat. Je to společně strávený čas.

Rodič má ve skupině možnost konzultace s odborníkem, může se obrátit o radu nebo o pomoc v situacích, kdy si není jistý. Tak lze předcházet chybným návykům. Vytváří se užší vztah důvěry a spolupráce.

Zájemci z řad rodičů se mohou přihlásit se svým dítětem na našich telefonních číslech přímo u speciálních pedagogů (Mgr. Anna Kovářová a Mgr. Jitka Svobodová), kteří jim poskytnou další informace. Cena za kopírování materiálu (včetně nákladů na další spotřební materiál) - 200 Kč.