METODIK PREVENCE V PPP

Metodikem prevence pro okres Jičín je Mgr. Lukáš Nálevka 

Metodik primární prevence rizikového chování se zabývá především včasným preventivním působením a diagnostikou rizikových projevů chování u dětí a mládeže.  Mezi tyto projevy patří např.: agresivní chování, šikana, zneužívání návykových látek, gambling, vandalismus, záškoláctví, rasismus, poruchy příjmu potravy a další.

Úkolem metodika prevence v PPP je zejména:

  • úzce spolupracovat se školními metodiky v regionu, koordinovat jejich činnost, informovat je o možnostech vzdělávání, o odborné literatuře,
  • aktualizovat kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení,
  • zprostředkovávat spolupráci s dalšími zúčastněnými státními i nestátními institucemi,
  • organizovat pravidelná setkávání a přednášky.

Metodik prevence je konzultantem minimálních preventivních programů jednotlivých škol.

Formou osobních návštěv ve školách pomáhá řešit aktuální problémy související s výskytem drogového experimentu, šikanování, šíření návykových látek apod. Nabízí pomoc dětem, kterých se zmíněná problematika týká, spolupracuje s rodiči, se školou a doporučuje vhodný postup směřující k optimalizaci situace.

Nabídka preventivních programů rizikového chování - metodik prevence na pracovišti v Jičíně vede jednotlivé lekce konkrétních primárně preventivních programů. Postupně toto vedení přenechává školnímu metodikovi prevence či třídnímu učiteli a poskytuje jim podporu formou metodického vedení a supervizí.