NABÍDKA PORADNY PRO PEDAGOGY MŠ

Nabídka konzultací 

  • problémové chování dítěte ve školce (nižní schopnost adaptability, hyperaktivita, negativismus, vývojové disharmonie),
  • možnosti rozvoje dítěte pro úspěšné zahájení školní docházky,
  • možnosti  rozvoje schopností a dovedností dítěte s disharmonickým vývojem.

 

Informace k vyšetření školní zralosti

Žádost o vyšetření školní zralosti podává zákonný zástupce dítěte – osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem.

Vyšetření školní zralosti probíhá v jarních měsících březen - duben,  žádosti o vyšetření přijímáme od ledna.

Zákonný zástupce dítěte žádá mateřskou školu o vyplnění dotazníku k vyšetření školní zralosti - Sdělení MŠ o dítětive kterém MŠ informuje o dosažené úrovni rozvoje jednotlivých poznávacích schopností, adaptability, emoční a sociální zralosti v kolektivu dětí. Zároveň má možnost vyjádřit i svůj postoj k odkladu či nástupu školní docházky. Rodič svým podpisem na tomto dotazníku dává souhlas ke zpracování osobních údajů pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Je důležité, aby paní učitelky mateřské školy rodiče v průběhu předškolního období informovaly o tom, jak se dítě rozvíjí, které oblasti je třeba posilovat a jak. Pokud mateřská škola doporučuje odklad školní docházky, rodič by měl znát důvody, které k tomu vedou.

Jak probíhá vyšetření školní zralosti v PPP

Vyšetření je zaměřené na zmapování úrovně rozvoje jednotlivých poznávacích a percepčních  schopností:

- zrakové vnímání,
- sluchové vnímání,
- řeč (výslovnost, artikulační obratnost, slovní zásoba, vyjadřování),
- grafomotorika (úchop tužky, vedení linií, volná kresba, obkreslování),
- vizuomotorická koordinace – koordinace oka-ruky (překreslování dle předlohy),
- oblast předčíselných představ, prostorové orientace,
- pozornost, pracovní zralost,
- emoční zralost, schopnost adaptability,
- paměť,
- všeobecný přehled a vědomosti.

Sledujeme vyzrálost jednotlivých oblastí vzhledem k věkové normě a zároven i vyrovnanost výkonů dítěte. Bereme v úvahu možnosti rodiny, školy, do které dítě nastupuje a schopnost dítěte případné nezralosti s určitou mírou podpory vyrovnat.

S rodiči jsou výsledky vyšetření podrobně konzultovány, navrhovány případně postupy rozvoje, ve výjimečných situacích domluveny následné konzultace či doporučeny programy rozvoje.

Z vyšetření je vypracována zpráva, která je předána zákonným zástupcům dítěte.

V případě, že je důvodem k odkladu školní docházky pouze řečová vada – vyřizuje žádost odborný pracovník speciálně pedagogického centra, které působí na stejné adrese jako pracoviště poradny. Pokud je dítě klientem jiného školského poradenského zařízení, je třeba požádat o vyšetření školní zralosti tam.

Pokud odklad školní docházky doporučí na základě svého vyšetření dětský klinický psycholog, je možné doporučit rodičům kontaktovat poradnu - na základě předložené písemné zprávy klinického psychologa vystavíme odpovídající doporučení.