VÝVOJOVÁ OBDOBÍ

Předškolní věk:

 • největší vliv na vývoj dítěte má rodina, dítě se nejvíce učí z běžných, každodenních činností,
 • důležitý je celkový rozvoj řeči, sluchového a zrakového vnímání, koordinace pohybů a udržování rovnováhy, jemné motoriky, grafomotoriky, předčíselných představ, vytváření pracovních návyků, emočně stabilní vztahy.

Mladší školní věk ( I. stupeň ZŠ)

 • na dítě v tomto období začíná mít vliv i jiná autorita (pedagog), zhruba od třetí třídy hraje významnou roli i postavení dítěte mezi vrstevníky,
 • pro dítě je důležité, aby mu byl umožněn rozvoj dle jeho vlastního tempa,
 • pro dítě je důležitá spoluúčast a zájem rodiče (společné čtení, vyprávění, podpora v domácí přípravě,..),
 • pro dítě je důležité osvojení si určitého režimu, učebních návyků, rozvoj schopnosti učit se, zpracovávat a třídit informace,
 • je důležité zprostředkovat dítěti, že chyba není selhání, pouze informace o tom, čemu se má více věnovat (chybujeme všichni),
 • je to období, kdy si dítě začíná uvědomovat svoji pozici ve skupině, na základě těchto informací (zpětné vazby od okolí – dětí i dospělých) si pak vytváří vlastní sebeobraz. Proto je důležité dávat dítěti co nejvíce podpory, povzbuzení, trpělivosti, laskavé důslednosti (netlačit na výkon, rychlost, chválit i za sebemenší pokrok nejenom ve školních dovednostech).

Starší školní věk (II.stupeň ZŠ)

 • pro dítě se v tomto období stává nejdůležitější vrstevnická skupina,
 • dítě je velmi citlivé na ironii, zesměšňování, podceňování a kritiku (nemá ještě plně rozvinuté mechanismy pro jejich zpracování),
 • mohou se naplno projevit rozdíly v míře fyzické, emoční a mentální vyzrálosti (dítě sice vypadá tělesně skoro jako dospělé, ale citově a rozumově ještě ne),
 • je důležité zprostředkovat pocit zodpovědnosti za školu a přípravu,
 • je důležité rozvíjet v dětech schopnost nahlížet do motivů jednání druhých lidí,
 • pro rodiče je důležité věnovat se i jiným věcem, než je jejich dospívající dítě, nemít nereálná očekávání a nenakládat si více než unesou.

Dospívání (střední škola)

 • možná budete mít pocit, že s Vámi Vaše dítě příliš nehovoří, nesvěřuje se,
 • možná potřebuje mluvit s někým jiným než jste Vy – není to Vaše selhání,
 • některé děti mohou prožívat velké výkyvy nálad (euforie, deprese, rozlady) – vychází to z hledání vlastní identity a odpoutávání se od rodiny (dítě se ocitá jakoby ve vzduchoprázdnu),
 • učební styly – dítě samo ví, jak se mu nejlépe učí – někdo potřebuje klid, jiný se potřebuje při učení pohybovat, zaškrtávat si, vytvářet si tabulky. Někomu vyhovuje nejvíce poslouchat, učit se s někým, ve skupině.