KDY SE OBJEDNAT DO PORADNY

PPP Vám nabízí pomoc při řešení otázek týkajících se výchovy a vzdělávání Vašeho dítěte. 

Předškoláci

 • posouzení laterality (praváctví či leváctví),
 • posouzení vývojové úrovně dítěte,
 • posouzení školní zralosti,  
 • pomoc při adaptačních problémech v MŠ,
 • pomoc při emočních (citových)  a výchovných problémech v rodině a v MŠ,
 • pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností (grafomotorika,  početní schopnosti a dovednosti, oblast zrakového a sluchového vnímání, pravolevá a prostorová orientace).

 

Žáci základních škol

 • pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů,  specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností, odlišných kulturních či životních podmínek a jiných odlišností ve vývoji dětí),
 • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině),
 • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením základní nebo střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na víceletém gymnáziu, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu),
 • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, následné programy na podporu zdravého sociálního klimatu ve třídě a prevence šikany), 
 • péče o mimořádně nadané žáky (identifikace nadání, poradenství pro rodiče, konzultace individuálních vzdělávacích plánů). 

 

Studenti středních škol

 • pomoc při řešení výukových či adaptačních obtíží (na podkladě nerovnoměrného rozvoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů,
 • pomoc při řešení specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dospívajících,
 • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině),
 • pomoc při řešení osobních a vztahových problémů dospívajících,
 • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením  střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na VOŠ a VŠ, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu),
 • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, programy na podporu pozitivního klimatu třídy).

 

Rodiče

 • nabídka individuálních poradenských konzultací zaměřených na řešení obtíží souvisejících se vzděláváním či výchovou dítěte