JAKÉ PORADENSKÉ SLUŽBY MŮŽEME NABÍDNOUT STUDENTŮM 

  • pomoc při řešení výukových či adaptačních obtíží (na podkladě nerovnoměrného rozvoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů...),
  • pomoc při řešení specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dospívajících,
  • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině),
  • pomoc při řešení osobních a vztahových problémů dospívajících,
  • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením  střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na VOŠ a VŠ, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu),
  • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, programy na podporu pozitivního klimatu třídy).

 

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY STUDENTŮ

Žákům, kteří jsou dlouhodobými klienty poradny z důvodů speciálních vzdělávacích potřeb a kterým byla v průběhu základního vzdělávání poskytována podpůrná opatření, je v průběhu 9.ročníku realizováno výstupní komplexní vyšetření, z něhož je v případě potřeby vypracováno doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke střednímu vzdělávání. Následně - po zahájení středního vzdělávání (nejlépe hned na počátku 1. ročníku) - mají možnost obrátit se na poradnu se žádostí o vystavení doporučení k poskytování podpůrných opatření po dobu středního vzdělávání. 

Doporučení má většinou platnost po celou dobu středního vzdělávání, v případě potřeby je možné kdykoli požádat o kontrolní vyšetření. Pokud chce student požádat o přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky je třeba dodržet pravidla uvedená v článku Přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. Za obdobných podmínek je možné vydat i doporučení pro konání závěrečných zkoušek ve středních odborných učilištích.

O odborné vyšetření v poradně mohou samozřejmě požádat i studenti, kteří doposud v péči poradny nikdy nebyli a mají obtíže se zvládáním nároků vybraného oboru středního vzdělávání. Důležité je řešit problém včas, nejlépe ve spolupráci s pedagogy školy. V žádném případě nedoporučujeme odkládat objednání do poradny na poslední ročník vzdělávání, tj. na dobu těsně před maturitní/závěrečnou zkouškou.  

 

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ SLUŽBY

  • Všechny výše uvedené poradenské služby poskytujeme na základě žádosti zletilého studenta, v případě nezletilého studenta na žádost jeho zákonného zástupce. Žádost lze podat osobně, telefonem, e-mailem či poštou - jak se objednat.
  • Jsou-li důvodem žádosti o poskytnutí poradenské služby výukové obtíže, příp. jiné obtíže související se vzděláváním, je vhodné doplnit žádost vyplněným Sdělením SŠ o studentovi.