O NÁS

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) jsou součástí sítě školských poradenských zařízení. Poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků i studentů. Jejich činnost je upravena vyhláškou č. 72/2005, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, a uskutečňuje se ambulantně na pracovištích poradny a návštěvami pracovníků poradny ve školách a školských zařízeních. 

Hlavní náplní činnosti poradny je přímá práce s dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, respektive vyššího odborného vzdělání, s jejich rodiči a pedagogy. Poradenské služby - psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a intervence, informační, konzultační, poradenská a metodická podpora zákonným zástupcům, metodická podpora pedagogům - jsou poskytovány zejména v následujících oblastech:

  • posouzení připravenosti dětí na povinnou školní docházku (školní zralost), 

  • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a studentů škol, řešení výukových problémů včetně specifických poruch učení,

  • vydávání posudků k přiznanému uzpůsobení maturitní zkoušky,  

  • posouzení mimořádného nadání,

  • řešení problémů v adaptaci a  výchovných problémů včetně specifických poruch chování,

  • řešení osobnostních nebo sociálně vztahových problémů,

  • kariérové poradenství,

  • řešení obtíží souvisejících s odlišným kulturním prostředím či odlišnými životními podmínkami,

  • prevence rizikového chování.


Standardní psychologické a speciálně pedagogické poradenské služby jsou klientům poskytovány bezplatně, podmínkou je písemný informovaný souhlas klienta nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

V Pedagogicko-psychologické poradně Jičín najdete tým odborných pracovníků, který tvoří psychologové, speciální pedagogové, metodik prevence  a sociální pracovnice. Všichni odborní pracovníci se průběžně vzdělávají a sledují nové diagnostické metody a přístupy v péči o klienta. Jejich cílem je pomoci vám řešit otázky a problémy týkající se výchovy a vzdělávání .

Pracujeme v týmu psycholog - speciální pedagog, filozofie naší prace je založena na týmové spolupráci již v průběhu vyšetření a následně i v rámci intervenční a konzultační péče (konzultace s rodiči a pedagogy, vedení dítěte, realizace podpůrných programů apod.). V týmu pracujeme i na jednotlivých školách jičínského okresu, v současné době je naší snahou rozšířit vzájemnou spolupráci formou konzultačních návštěv, které umožňují lépe se orientovat v konkrétním prostředí klientova vzdělávání, komunikovat s pedagogy a dle konkrétních podmínek nastavit vhodná opatření.